Statut

STATUT
Fundacji Przyjaciół Dzieci
„ARIADNA”

Warszawa, dn. 21 luty 2011 r.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Przyjaciół Dzieci „ARIADNA” posługuje się skróconą nazwą Fundacja „ARIADNA”.
2. Fundacja ARIADNA zwana dalej Fundacją, jest ustanowiona przez Ewę Ulanowską obywatelkę polską, zwaną dalej „Fundatorem”.
3. Fundacja jest ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notariusz Aleksandry Chmiel w Żyrardowie ul. Okrzei 8/14 dnia 14 lutego 2002 roku. Repertorium A nr.693/2002.
4. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o Fundacjach z dn.6 kwietnia 1984r. z późniejszymi zmianami, oraz niniejszego statutu.
5. Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

§ 2.

Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
3. Właściwym ministrem ze względu na charakter i cele Fundacji jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

§ 4.

1. Fundację powołano na czas nieokreślony.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz poza jej granicami.
3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji lub jej skrótu w językach obcych.

§ 5.

Fundacja może nadawać godności honorowe, oraz ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne odznaczenia i przyznawać je wraz z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.

§ 6.

1.Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne.
2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji i stowarzyszeń.
3.Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
5, Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatnie w zakresie
a) niesienia pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
b) działalności charytatywnej, polegającej na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach opieki zdrowotnej,
c) ochrony i promocji zdrowia,
d) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.

§ 7.

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników, oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia , albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki kub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie może przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie, członkowie organów lub pracownicy, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział II
CELE STATUTOWE

§ 8.

1. Celami Fundacji są :
a) organizowanie i niesienie pomocy w ratowaniu życia i zdrowia dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, oraz przyczynianie się do poprawy i tworzenia warunków życia; b) organizowanie i niesienie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom poszkodowanym przez różne wypadki losowe; c) uczestniczenie w wychowaniu dzieci i młodzieży.
2. Cele statutowe realizowane są poprzez:
Organizowanie i finansowanie:
a) pomocy szpitalom, zakładom rehabilitacyjnym i placówkom opiekuńczym, zakup wyposażenia szpitalnego, sprzętu rehabilitacyjnego, wsparcie finansowe w sytuacjach wymagających operacji ratujących życie i zdrowie, b) świadczeń na rzecz rodzin dotkniętych problemami socjalnymi, dyskryminacją społeczną i inną, udzielanie grupowej i indywidualnej pomocy w ratowaniu życia i zdrowia dzieci i młodzieży, dążeniu do poprawy ich bytu materialnego i rozwoju uzdolnień, pokrywanie kosztów nauki, studiów, podwyższaniu i zdobywaniu kwalifikacji zawodowych młodzieży niepełnosprawnej. c) pomocy stypendialnej, odznaczeń i wyróżnień dla wybitnie utalentowanych dzieci i wybitnie uzdolnionej młodzieży; d) igrzysk sportowych, spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży;
e) targów, konkursów, imprez kulturalnych i innych form organizacyjnych, służącym uczczeniu ważnych historycznych i aktualnych wydarzeń
Współpracę z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 9.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 15.000,-zł (piętnaście tysięcy złotych), oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10.

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów
b) subwencji osób prawnych c) ze zbiórek i imprez publicznych d) majątku nieruchomego i ruchomego fundacji
e) odsetek bankowych
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 11.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenieo przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§ 12.

Organami Fundacji są:
– Rada Fundacji
– Zarząd Fundacji

§ 13.

RADA FUNDACJI
1. Rada Fundacji jest organem fakultatywnym, który może być powoływany w miarę potrzeby przez Fundatora.
3. Rada składa się z 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych w każdym czasie przez Fundatora.
3. Rada jest organem głównie doradczym, posiada uprawnienia inicjatywne, opiniotwórcze i nadzorcze.
4. W skład Rady może wchodzić Fundator.
5. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady wybrany ze swego grona,
6. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej trzech członków, oraz Prezes lub jego zastępca.
7. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
8. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych, oraz inni pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.
9. Posiedzeniom Rady przewodniczy przewodniczący Rady.

§ 14.

1. Do uprawnień Rady należy :
a) opiniowanie okresowych planów działalności opracowanych przez zarząd;
b) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez fundatora lub zarząd
c) wnioskowanie w sprawach struktur organizacyjnych Fundacji, zmian statutu Fundacji, regulaminów działalności organów i jednostek organizacyjnych Fundacji, obsady kadrowej ważniejszych stanowisk pracy; d) wnioskowanie w [przedmiocie likwidacji Fundacji, połączenie z innymi jednostkami organizacyjnymi, przeznaczenia majątku Fundacji po jej likwidacji ;
e) wyrażania opinii w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub celów Fundacji; f) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej i nadzoru działalności Fundacji.
2. Członkowie Rady nie podlegają zarządowi Fundacji w zakresie wewnętrznej kontroli i nadzoru działalności fundacji.
3. Członkowie Rady mogą być nagradzani i wynagradzani przez zarząd na wniosek Fundatora zgodnie z obowiązującymi przepisami o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
4. Rada pracuje w systemie bez kadencyjnym.
5. Koszty działalności Rady pokrywa Zarząd.
6. Do Rady może wejść osoba fizyczna, przedstawiciel osoby prawnej lub przedstawiciel jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej na zasadach ustalonych przez Fundatora.
7. Rada współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi, oraz osobami fizycznymi działającymi w zakresie objętymi ideą i celami Fundacji..
8. Członkowie Rady nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub podległości służbowej.
9. Członkami Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 15.

1.Fundator na wypadek swojej śmierci przekazuje swoje uprawnienia Radzie Sukcesorskiej składającej się z osób powołanych do spadku w testamencie.
2. Rada Sukcesorska działa za zasadach ustalonych przez Fundatora w regulaminie Rady Sukcesorskie. Regulamin jest integralną częścią testamentu.
3. Uprawnienia, które Rada Sukcesorska przejmuje od Fundatora:
a) powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji lub każdego z jej członków w każdym czasie; b) powoływanie i odwoływanie członków zarządu Fundacji w Każdym czasie ;
c) ustalenie dla nich wynagrodzeń;
d) ustalenie i zatwierdzenie Regulaminu Pracy Zarządu;
e) podejmowanie z Zarządem Fundacji wspólnych uchwał w sprawie zmian statutu; f) podejmowanie z Zarządem Fundacji wspólnych uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacją; g) podejmowanie z Zarządem Fundacji wspólnych uchwał w sprawie likwidacji Fundacji; h)nadawanie pełnomocnictw członkom Rady;
4. Członkowie Rady Sukcesorskiej mogą być członkami Rady i Zarządu Fundacji.
5. Członkowie Rady Sukcesorskiej działają łącznie.

§ 16.

ZARZĄD FUNDACJI
1.Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
2.Pracami Zarządu kieruje prezes zarządu.
3. W skład zarządu może wchodzić Fundator,
4, Regulamin Zarządu, określający funkcje i podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu Fundacji ustala i zatwierdza Fundator.
5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 17.

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo prezes Zarządu lub członek Zarządu, lub osoba upoważniona przez Zarząd.

§ 18.

1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykle większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa Zarządu.
2. W posiedzeniu zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji, oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
3. W posiedzeniu Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych, oraz inni pracownicy Fundacji w celu udzielania niezbędnych informacji.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

§ 19.

Uprawnienia Zarządu Fundacji :
– kieruje działalnością oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
– opracowuje wieloletnie i roczne plany działania Fundacji
- sprawuje zarząd majątkiem Fundacji – przyjmuje subwencje, darowizny, spadki, i inne zapisy
- opracowuje struktury organizacyjne Fundacji
- ustala plany zatrudnienia i płac oraz określa zasady wynagradzania pracowników etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy.
– kieruje pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji
- podejmuje uchwały dotyczące zmian w statucie Fundacji, likwidacji Fundacji i połączenia z innymi fundacjami – ustala nagrody, wyróżnienia, odznaczenia i inne formy uhonorowania osób zasłużonych dla idei celów fundacji – sprawuje nadzór nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji.

Rozdział V
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

§ 20.

1. Fundacja prowadzi działalność statutową
2. Działalność statutowa jest określona przepisami prawa i niniejszym statutem.
3. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU

§ 21.

Zmiana statutu, w tym także celów fundacji, może nastąpić w drodze wspólnej uchwały Zarządu Fundacji i Fundatora.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22.

Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 23.

Decyzję w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Zarząd w drodze wspólnej uchwały z Fundatorem.

§ 24.

1.Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze wspólnej uchwały z Fundatorem.
3. Zarząd wyznacza likwidatora Fundacji.
4, Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie – Międzylesie.

§ 25.

1, W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o Fundacjach.
2. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 30 czerwca sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

§ 26.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy.

Fundator
Ewa Ulanowska

Prezes
Marta Biniszewska

Warszawa, dn. 21 luty 2011 r.